Komesch och, dass der @Piratepartei@twitter.com laut elo just nach 7 vun 30 Deeg bleiwen, fir op meng Demande meng Donnéeë bei hinnen ze läschen, ze reagéieren.

RT @6eorges@twitter.com

Komesch, dass grad d'@Piratepartei@twitter.com keng direkt Kontaktméiglechkeet op hirem Website ugëtt fir hinnen eng Demande am Kader vum GDPR ze stellen. piraten.lu/aktiv-ginn/

🐦🔗: twitter.com/6eorges/status/120

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!