Facebook well mech net méi an d'PARTEI ass och do net méi erwënscht... De rassisteschen Algorythmus huet nees zougeschlo.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!